Planning and preparing for a build/el

From RepRap
Jump to: navigation, search


Mendel Build Documentation{page incomplete}

Γενικά

Έχεις αποφασίσει οτι θα κατασκευάσεις ένα Mendel. Καταπληκτικά!

Σας προτείνουμε πριν ξεκινήσετε την διαδικασία προμήθειας να κάνετε τα εξής:

 • εξοικοιωθείτε με τον εκτυπωτή και Λογαριασμός Υλικών. Πιθανότατα έχετε ήδη παρακολουθήσει αρκετά βίντεο ή έχετε δεί εικόνες, οπότε έχετε μια πολύ βασική ιδέα για τα υλικά που θα δουλέψετε.
 • εξετάστε το εγχειρίδιο αγορών Mendel στο οποίο καταγράφονται πάρα πολλές χρήσιμες πληροφορίες με εγκεκριμένους, από την κοινότητα, προμηθευτές.

Προμήθεια

Για να προμηθευτείτε ένα Mendel, μπορείτε α) να συναρμολογήσετε ολόκληρο το μηχάνημα κομμάτι-κομμάτι, β) να αγοράσετε ενα λειτουργικό εκτυπωτή ή γ) οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών. Μπορεί να σας φανεί δύσκολο να αποφασίσετε ποια πορεία να πάρετε. Οι παρακάτω ενότητες σχετικές με την προμήθεια είναι υποκειμενικά και βασισμένη σε συνεργατικές αποψείς των συγγραφέων. Ο τρόπος με τον οποίο κάποιος αποφασίζει να αγοράσει τα σχετικά εξαρτήματα εξαρτάται από τον καταναλωτή.

Οι τρεις (3) κύριες καταναλώσιμες ομάδες είναι Βιταμίνες, Κομμάτια RP και Ηλεκτρονικά.

Βιταμίνες

Βιταμίνες? Τι είναι αυτές? Ο όγκος των βιταμινών είναι:

 • Συνδετήρες
 • Ράβδοι
 • Πλάκες/φύλλα/πλάκες στήριξης/κλπ.
 • Ζώνες μετάδοσης κίνησης


Συμβουλές σχετικά με τις βιταμίνες

 • Most world users will seek all machined/metal parts in Metric. US users will have a bit more difficult time procuring metric parts locally at decent volumes from local hardware stores. SAE mendel does exist, although the majority of active designs in the community are Metric-centric.
 • Stainless steel (SST) rods are common for your framework. Most individuals have no preference on fastener material. 'Cheap' is popular as Mendel doesn't weigh much--nothing is under significant load.
 • You can buy complete framing and fastener vitamin kits for the 'stock' version of Mendel, or break them down into sub kits. Your choice! Complete frame kits and hardware kits do make life easy.
  • If you have metal cutting and/or grinding tools, it may be in your interest to purchase raw rods or bar stock and cut them to size yourself. Straight smooth rods are used for the printer to traverse back and forth, up and down. Wobbly or bent rods will lead you into great despair. Tread with caution!
 • There are many, many small components under the Vitamins umbrella! If you procure vitamins independently, make sure to draft a complete checklist of the BOM Bill of Materials (BOM). Pay attention to quantities!

RP parts

RP parts? What are those? RP parts are "reprapped parts." There is great diversity with what RP parts you select. You can buy full kits from shops, single parts from individuals on the reprap forum, ebay, or even have your friends print them for you. Cast/molded RP parts are coming onto the scene, as of recent.

If you want the latest and greatest Mendel that can be built, ask and read around before buying these--newer designs likely exist that haven't rippled back up into the formal, published Mendel design. It is recommended while scanning through the BOM to jump on the IRC channel and chat with fellow RepRappers about the latest and greatest Mendel features.

 • For example, many different extruder types exist, and some can be easily argued as superior to the standard Mendel design found in the latest BOM. It may be worth your effort to pursue 'better' designs from the start, vs. starting with the status quo. Wade's Geared Extruder was a very popular extruder design in 2010. Greg's Hinged Extruder has been very popular in 2011. These RP objects are regularly posted on this wiki, http://www.thingiverse.com/, or in developer's github.com pages.
  • http://www.thingiverse.com/ is a popular site to share CAD & .stl files in all of the prototyping community (not only reprappers). Don't worry about this while planning, but know it exists!

Electronics

Electronics are technically vitamins as well (because you cannot always print them), however, they are such a significant part of your build process that they deserve their own section. Here in the planning section, we will only talk about the high level options you have for Electronics. The most important part of your decision here is deciding on what control system to implement, and how much you want to be involved in the manufacture of your control system.

You need to know that:

 • Various input/output controller systems exist, and all of them can make a reprap print, but each does so differently
 • Some can be fabricated from the ground up (make your own PCBs with gen7 electronics)
 • Some are off the shelf solutions that essentially require you to only 'plug and play' (gen6 electronics)
 • Some solutions are expandable to accommodate custom and future features (RAMPS utilizes an off the shelf controller with various ports expandable to add new widgets & trinkets!)
 • Some are more easily serviceable!
 • They all take up different physical space on the printer!

The electronics page lists out all of the popularly accepted solutions. The requirements for procuring all of the relevant control systems components will be detailed in the Electronics section.

Non-Standard Popular Features

A heated bed is an incredibly popular feature which increases adhesion of the first layer of your print to the bed. At this point in time, there is not a 'standard' bed that is used across the community, nor a uniform way to mount & power it. Serious reprappers at this point in time rarely print without one. It is not required to get healthy prints, but is known to increase quality via superior adhesion.

Required Tools

You will need a "standard" toolbox to build a Mendel. That includes, but is not limited to:

 • Metric allen key / hex wrench set
 • Soldering iron and associated consumables (solder, sponge, wick, etc). This assumes that you will be wiring your own connections. Some 'out-of-the-box' electronics kits & motors still need some connections made. My motor wires came pre-cut, however I extended them for clean routing & strain relief.
 • Dikes/needle-nose pliers/small vice grips. A few different size 'grabbers' will make you a happy hobbyist
 • Measuring device, preferably a set of calipers [1], but a decent ruler will work
 • Scissors
 • Wire stripper

It is recommended to also have:

 • Small files &/or a dremel
 • Drill & common bit sizes
 • Loctite (I used 'red' on my frame to keep those big M8 nuts in place)
 • Diagonal pliers (side cutters [2])
 • Hacksaw (if you buy uncut smooth rods or support rods. Also may be useful if you need to modify your bolt for wades extruder--but you'll cover that later!)
 • Multimeter for checking connections if your electronics do not come pre-setup/configured