Input & output files using POISSON suite

From RepRap
Jump to: navigation, search

Program name input files output files

Program....................Input files.........................................................Output files

Automesh,.....XXXX.AM, or XXXX.IN XXXX.T36...............................OUTAUT.TXT, XXXX.T35, (TAPE36, TAPE37)

Autofish.....XXXX.AF, XXXX.T36, XXXX.SEQ.......................................OUTAUT.TXT, OUTFIS.TXT, XXXX.T35, XXXX.SFO, XXXX.PMI, (TAPE36, TAPE37, TAPE40)

Fish....... XXXX.T35........................................................................ OUTFIS.TXT, FishScan.TBL , XXXX.T35, (TAPE40)

CFish.......XXXX.T35 ......................................................................... OUTFIS.TXT, FishScan.TBL , XXXX.T35, (TAPE40)

Poisson...XXXX.T35..........................................................................OUTPOI.TXT, OUTPOI.TBL, XXXX.T35, XXXX.PO7, EFLD.QKP, BFLD.QKP

Pandira.....XXXX.T35, ...................................................................... OUTPAN.TXT, OUTPAN.TBL, XXXX.T35, XXXX.PA7, EFLD.QKP, BFLD.QKP, (TAPE40)

SFO.........XXXX.SEG XXXX.T35........................................................ Transit.TBL, TBETA.TBL, XXXX.T35, XXXX.SFO, XXXX.PMI, TBETAnn.TBL

SF7...........XXXX.IN7, XXXX.T35 ................................................................OUTSF7.TXT, XXXX.nn.TBL, XXXXnn.EGN, XXXXnn.T7

Force........XXXX.FCE, XXXX.T35................................................................OUTFOR.TXT

WSFplot....XXXX.T35, (WSFplot.PRF), CurveFile....................................... OUTWSF.TXT, WSFplot.PRF, numerous hardcopy graphics file types

SegField...Filename.SGF, Filename.SFO as named in SGF file..................Tablplot file named in the input SGF file

SFOtable...Filename.SFT, series of files .................................................... Filename.SFO as named in SFT file Tablplot file named in the input SFT file

SF8...Filename.IN8, two T35 solution files as named in IN8 file.......................OUTSF8.TXT

List35.........XXXX.T35 ...................................................................................XXXX.TXT

Quikplot.....Filename.QKP ............................................................................numerous hardcopy graphics file types

Tablplot.......Filename.TBL...............................................................................numerous hardcopy graphics file types

ABCfish Filename00.ABC, where ABC stands for CCL, DTL, etc.......................Filename01.ABC, Filename00.LOG, plus files XXXX.AM, XXXX.T35, XXXX.SFO for each problem solved. May also include XXXX.PMI files.